T.C. KOCAELİ DEVLET HASTANESİ |

EĞİTİM HİZMETLERİ (EĞİTİM TAKVİMİ)
EĞİTİM TAKVİMİ
 
EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ

Kurumun vizyonu, misyonu ve hedefleri doğrultusunda hastanede çalışan tüm hemşirelerin, yardımcı sağlık personelinin ve talep edildiğinde diğer hastane personelinin; kuruma uyumlaştırılması, mesleki bilgi - beceri düzeylerinin çağın gelişmelerine uygun şekilde sürekli yükseltilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim programları planlanması, yürütülmesi, çıktıların değerlendirilmesi ve programın başarıyla yürütülmesi için gerekli kaynakların oluşturulmasını sağlar.

 

HEDEFLERİMİZ:
• Kocaeli Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak,
• Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek,
• Yeni tayin edilen ya da birim değiştirenlerin hastaneye, yeni birimlerine oryantasyonunu sağlama ile ilgili eğitim bilgilerini üst düzeyde vermek,
• Personele yılda kişi başına asgari 30 saat eğitim vermek,

 

EĞİTİM KOMİTESİ
Kocaeli Devlet Hastanesine tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların, hastane politikaları doğrultusunda bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında, eşit ve eksiksiz bir şekilde eğitilmelerini sağlar. Tüm hastane çalışanları için eğitim planı hazırlar ve uygular.

 

EĞİTİM KOMİTESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
• Hasta ve yakınlarının eğitimleri ile ilgili form ve broşür oluşturulmasını sağlar.
• Hastanede çalışan tüm çalışanların eğitim ihtiyacını belirlemek amacı ile eğitim talep formu kullanılmasını sağlar.
• Çalışanlar tarafından gelen eğitim talepleri ve yapılması gerekli olan eğitimleri yıllık eğitim planı listesinde planlar.
• Performans ve Kalite Birimi Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve varsa diğer komitelerden
gelen eğitim planını yıllık eğitim planı içinde değerlendirir.
• Planlanmış olan bu eğitimlerin verilmesi konusunda kişilerle iletişime geçilmesi ve organizasyonun gerçekleştirilmesini sağlar
• Yapılan her eğitimde eğitim öncesi ve sonrasında değerlendirme formunun kullanılmasını sağlar.
• Katılımcıların sayısını ve kişileri belirlemek amacı ile eğitim katılım formunun doldurulması ve imzalanmasını sağlar.
• Bazı eğitimler sonrasında yaratılan tepkiyi görmek amacı ile gözlem metodu seçildi ise bu metodun uygulanmasını ve yüzde (%) olarak değerlendirilmesini sağlar.
• Eğitim ortamındaki fiziksel uygunluğu ve araç gereç durumunu değerlendirir, ihtiyaç halinde gerekli talepleri yapar.
• Hastane çalışanlarının ortalama kişi başına düşen eğitim saati hesaplamasını yapar.
• Çalışanların gerek kurum içi gerekse kurum dışından almış oldukları eğitimin eğitim dosyalarında bulundurulmasını sağlar.
• Komite toplantıları ve tüm uygulamalara ilişkin dokümantasyonların dosyalanmasını, arşivlenmesini ve takibini yaparlar.
• Komite toplantıları komite üyelerine en az üç iş günü öncesinden toplantı gündemi ile birlikte yazılı veya sözel olarak duyurulur.
• Diğer komite ve kurullarla işbirliği içinde çalışır.

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ
• Eğitimlerimiz Ocak ayında başlayarak Aralık ayına kadar 12 ay aralıksız devam etmektedir.
Hastanemizdeki eğitim faaliyetleri 2005 yılından itibaren düzenli bir şekilde yürütülmektedir. 2007 yılında kalite çalışmalarının başlamasıyla birlikte eğitim komitesi kurularak faaliyetler hız kazanmıştır.
• Eğitim komitesi tarafından eğitim prosedürleri, planlar, talimatlar, eğitim formları, proses verileri hizmet kalitesi standartları doğrultusunda oluşturularak ve mevcut formlar revize edilerek kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Eğitim komitesi her ay düzenli olarak toplanmaktadır. Genel olarak gerçekleştirilen ve gelecek ay verilmesi planlanan eğitimler değerlendirilmeye alınmaktadır.
• İl genelinde ve hastane içinde organize edilen eğitimler hastane çalışanlarına iletişim yolları kullanılarak ve duyurular yapılarak ve isimler belirlenerek katılımları sağlanmaktadır.
• Hastanemizde görevli uzman hekimlerden, verilmesi gereken konularla ilgili eğitim talepleri yapılmakta ve eğitimler verilmektedir. (diyabet, depresyon, kalp sağlığı, verem, kanser v.b)
• Kliniklerde çalışanların ihtiyaç duydukları mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri (örneğin: entübasyon, EKG, iletişim gibi) konuların uzmanları tarafından verilmesi sağlanmaktadır.
• Hastanemizde yeni göreve başlayan tüm gruplara yönelik oryantasyon eğitimleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
• Özellik gerektiren birimlerde görev yapan çalışanlara ayrıca birime özel eğitimler verilmektedir.
• Hastanemiz Hasta Hakları birimi ile ortak çalışmalar yapılarak tüm hastane çalışanlarına yönelik belirli aralıklarla eğitimler organize edilerek, hasta hakları birim sorumluları tarafından eğitim almaları sağlanmaktadır.
• Hastanemizde düzenli bir şekilde enfeksiyon kontrol komitesi ve enfeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği içindeve sık sık tüm hastane çalışanlarına (temizlik, güvenlik, mutfak çalışanları, hemşire, ebe, sağlık teknisyen gruplarına ve diğer çalışanları kapsayan) kişisel hijyen, gıda hijyeni, el yıkama, tıbbi atıklar, atıkların ayrıştırılması gibi konularda eğitimler yapılmaktadır.
• 2007 Ekim ayı içerisinde başlayan toplam 10 saatlik (iletişim, empati, sinerji, motivasyon ve kaliteli hizmet konularında) iletişim seminerleri 2008 , 2009 ,2010 ve 2011 yıllarında devam etmiş olup tüm çalışanların sertifikalandırılması sağlanmıştır.
• 2009 ve 2010 yılları içerisinde kurumsal iletişim eğitimleri her hafta 5 er saat 50 şer kişilik gruplar halinde tüm çalışanlara verilmiş olup Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifikalandırılmıştır.
• Eğitimlerle ilgili tüm kayıtlar İl Sağlık Müdürlüğüne aylık ve üçer aylık dokümanlar şeklinde iletilmektedir. Ayrıca dokümanların birer nüshası eğitim hemşireliğinde muhafaza edilmektedir.
• Hizmet içi eğitim katılım formu ile eğitim adı, eğitimi veren kişi adı, katılımcıların isimleri ve imzaları da kayıt altına alınmaktadır.

 

EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
• Her yıl Eylül ayında her meslek grubuna (doktor, hemşire, memur, destek hizmetleri, hasta bakıcı vb...) yönelik olarak eğitim komitesi tarafından eğitim çalışmaları anket formu uygulanır. Değerlendirme sonucunda hastane genel eğitim planı aşağıdaki maddelere göre oluşturulur.
• Bazı eğitimler sırasında düzenlenen Eğitim Program Değerlendirme formlarından çıkan sonuçlar
• Personel Eğitim Kartlarının incelenmesi
• Sağlık Bakanlığı eğitim talepleri
• Eğitim Talep Formu
• Öneri ve İstek Kutusu verileri
• Çalışan ve Hasta Memnuniyet Anket sonuçları (Eğitimle İlgili sorular)
• Süreç performans sonuçları

Saptanan eğitim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Eğitim Komitesince Kasım ayının ilk haftasında yıllık hizmet içi eğitim planı hazırlanır ve Başhekimin onayına sunulur. Onaylanan yıllık plan bir hafta içerisinde elektronik ortamda yayınlanarak ve birim sorumlularından imza alınmak suretiyle tüm personelin bilgisine sunulur. Ayrıca eğitim konusunun sunum tarihinden en az üç gün öncesinde konu, konuşmacı, yer ve tarihin belirtildiği broşürler hazırlanır, panolara asılır. Anons, internet, ilan tahtası vb... yerler kullanılarak da tüm personele duyurusu yapılır.
Acil ihtiyaç duyulan hallerde eğitim planı haricinde eğitimler uygulanabilmektedir.

 

EĞİTİM ÇEŞİTLERİMİZ

1- Hastane Genel Eğitimleri
2- Konferanslar
3- Oryantasyon Eğitimleri

a. Hastane ile ilgili eğitim konuları eğitim hemşiresi tarafından 20 dak.lık bir eğitimle,
b. Hastane ile ilgili genel bilgi ve özlük hakları sicil servis memuru tarafından 20 dak.lık bir eğitimle,
c. İş kazaları ve hastane enfeksiyonları konusunda bilgilendirme enfeksiyon hemşiresi tarafından yarım saatlik bir eğitimle,
d. Performans ve Kalite Birimi ile ilgili eğitim konuları Kalite Yönetim Masasından bir görevli tarafından yarım saatlik bir eğitimle verilir.
e. Çalışacağı bölümle ilgili eğitim konuları çalışacağı bölümün sorumlusu tarafından 20 dak. bir eğitimle verilir.
Verilen eğitimler, Oryantasyon Eğitimi Formu üzerindeki beş kısma ayrılmış konu listesi üzerine eğitimi veren kişi, eğitim tarihi ve süresi belirtilerek işlenir. Form, eğitimi alan kişi tarafından imzalandıktan sonra bölümle ilgili Başhekim Yardımcısı tarafından onaylanır. Aslı bir hafta içerisinde personelin kişisel dosyasına konulmak üzere personel servisine verilir.
Kurum içi yapılan görev değişikliklerinde Kurum İçi Görev Değişikliği Oryantasyon Formunda belirlenen konular birim sorumluları tarafından 1 saatlik bir eğitimle verilir. Form eğitim alan ve veren kişiler tarafından imzalandıktan sonra bölümle ilgili Başhekim Yardımcısı tarafından onaylanır. Aslı bir hafta içerisinde personelin kişisel dosyasına konulmak üzere personel servisine verilir. İkinci nüsha eğitim hemşiresi tarafından Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürüne göre saklanır.

4- Sertifika Programları

• Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı (Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü)
• Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı (Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü)
• Kemoterapi Hemşireliği Sertifika Programı (Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü)
• Diyaliz Hemşireliği Sertifika Programı (Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü)
• Yara Bakımı Hemşireliği Sertifika Programı (Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü)

5- Servis Hizmet İçi Eğitimleri

Birim sorumlusu gözetiminde görev esnasında doğrudan görev ile ilgili veya bizzat servis sorumlu hemşiresi tarafından birimin ihtiyaç duyduğu eğitim konularının belirlenip her ay rutin olarak yapıldığı eğitim faaliyetleridir. Eğitimi alan personelin imzası alınır. Ayrıca yine birim sorumlusu görev esnasında gördüğü aksaklıklar konusunda birimindeki personeli bilgilendirir.

6- Halk Eğitimleri

Halk eğitimleri yıllık olarak planlanarak, hastanemizde görevli hekim, hemşire ya da dışarıdan davet edilen bir eğitimci tarafından verilir. İmza föyleri eğitim komitesinin kayıtlarında saklanır. Halkın eğitim gereksinimleri hasta memnuniyet anketleri, yapılan eğitimleri, öneri ve istek kutularından çıkan sonuçlar ve Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda belirlenir.

Ayrıca hastanemizde polikliniğe gelen ve hastanede yatan diyabetli hastaların eğitim gereksinimlerini karşılamak, bireye özgü eğitim programı düzenlemek, hastaneden taburcu olduktan sonra evdeki bakımı konusunda bilgilendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla diyabet eğitim hemşiresi tarafından diyabet eğitim programları yapılmaktadır.

 

EĞİTİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitimlerin içeriklerine ve konularına göre hangi adımda nasıl ölçümleneceğine eğitim öncesinde karar verilir. Eğitim komitesi ya da eğitmen ölçümlemenin hangi adımlarda yapılacağını ve hangi ölçümleme yönteminin kullanılacağını belirler.

Neyi Ölçeceğiz? Nasıl Ölçeceğiz?
Eğitim/Eğitimci/OrtamınGenel Değerlendirmesi Tepki Anketleri(İç Eğitim/Dış Eğitim)
Öğrenmenin Ölçülmesi Eğitim Öncesi ve Sonrasında Uygulanan Testler/Anketler
Yetkinliklere Yansıması Yetkinlik Değerlendirmesi (iş Yapış Tarzında Değişiklik)

 

 

 

 

Gerçekleştirilen her eğitimin Tepki Ölçümlemesi mutlaka yapılır. Tepki ölçümlemesinin sonuç raporu çıkarılıp eğitim komitesi toplantısında tartışılır. Tepki Ölçümlemesi; eğitimin hemen sonrasında eğitim içeriğini, eğitim materyallerini, eğiticiyi, eğitim ortamını ve süresini değerlendirmek üzere yapılan ankettir.
Öğrenmenin ölçülmesi anketi eğitimci tarafından eğitim öncesi hazırlanır, eğitim öncesi ve sonrasında eğitim hemşiresi veya görevlendireceği bir kişi tarafından yapılır. Anket sonuçları özlük biriminde görevlendirilen kişi tarafından çıkarılıp eğitim komitesi toplantısında tartışılır.
Öğrenmenin ölçülmesi anketi eğitim öncesinde ve eğitim sonrasında yapılarak eğitime katılan kişilerin aldıkları eğitimin yeterliliğinin ölçülmesini sağlar.
Yetkinliklerin yansıması eğitim gözlem ve değerlendirme formunda belirlenen kişi tarafından eğitim verildikten 7 gün sonra değerlendirilir. Düzenlenen eğitim amacına ulaşmamışsa eğitim komitesi tarafından konuşulup tekrar eğitim planına dâhil edilir.

 

Görüntülenme Sayısı: 11194 Son Güncelleme: 06.03.2013 09:25:09